skip to Main Content
Právny základ pre Váš nárok.

Európsky súdny dvor (ESD) svojím rozsudkom zo dňa 19.12.2013
(C-209/12, Walter Endress proti Allianz Lebensversicherungs AG)
rozhodol, že nesprávne poučenie poistníka o práve na odstúpenie
od poistnej zmluvy zakladá časovo neobmedzené právo na odstúpenie od takejto zmluvy.

Už článok 15 Smernice 90/619/EHS zo dňa 08.11.1990 zakotvoval, že poistník individuálnej zmluvy o životnom poistení musí byť informovaný, že disponuje lehotou, ktorá môže trvať od 14 do 30 dní, v rámci ktorej môže od poistnej zmluvy odstúpiť.

Ďalej sa v nej uvádza, že oznámenie poistníka, že od zmluvy odstupuje, ho do budúcnosti zbavuje všetkých povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Ostatné právne následky odstúpenia a náležitosti nevyhnutné na výkon takéhoto práva sa spravujú právnym poriadkom, podľa ktorého je poistná zmluva uzatvorená.
Z takejto formulácie z roku 1990 ESD odvodil, že bolo síce úlohou členských štátov upraviť spôsoby realizácie práva na odstúpenie od zmluvy, avšak členské štáty musia pritom dbať na tzv.

užitočný účinok (effet utile), čiže na naplnenie účelu sledovaného druhou
smernicou o životnom poistení. V nadväznosti na to bolo v článku 31
ods. 1 Smernice 92/96/EHS zo dňa 10.11.1992 zakotvené, že poistník
musí byť ešte pred uzatvorením zmluvy oboznámený so spôsobmi
realizácie práva podávať námietky a práva na odstúpenie od zmluvy.

Z uvedeného vyplýva, tak ako to v rozsudku Endress jednoznačne
uvádza ESD, že poistník musí byť ešte pred uzatvorením zmluvy
presne poučený o jeho práve na odstúpenie od zmluvy. V tomto
zmysle by odporovalo užitočnému účinku smernice, ak by právo
na odstúpenie od zmluvy zaniklo už vtedy, keď poistník ešte
nebol o tomto práve riadne poučený. Takisto tretia smernica

o životnom poistení podľa ESD predpokladá, že poistník musí byť
pred uzatvorením zmluvy poučený o svojom práve na odstúpenie
od zmluvy. Rozhodnutie ESD je pritom záväzné pre všetky súdy
členských štátov Európskej únie.

V súlade s rozhodnutím ESD nemecký Spolkový súdny dvor stanovil, že právo na odstúpenie od zmluvy trvá aj pri zmluvách, ktoré už boli medzičasom vypovedané resp. ukončené (IVZR76/11, IVZR52/12). Taktiež rakúsky Najvyšší súdny dvor svojím rozhodnutím zo dňa 02.09.2015 (7 Ob 107/15h) v zhode s ESD objasnil, že poistníkovi prináleží na základe nesprávneho poučenia o jeho práve na odstúpenie časovo neobmedzené právo od zmluvy odstúpiť. Rovnaké nároky kladené už od roku 1990 na poučenie v súlade s právom Európskej únie platia principiálne aj pre Slovensko, a to najskôr odo dňa jeho vstupu do Európskej únie (01.05.2004).

Otázku, aké nároky je potrebné klásť na riadne poučenie a akým spôsobom sa bude pri nesprávnom poučení realizovať spätné zrušenie zmluvy, je potrebné posudzovať podľa národného právneho poriadku Slovenskej republiky.

Posúdenie, či sa jedná o nesprávne, chybné a/alebo neúplné poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy a akú finančnú výhodu poistník môže získať pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy, môže uskutočniť poverený zmluvný advokát prizvaný LVA24 na základe poistných podkladov (poistnej zmluvy, návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy, poistných podmienok a dokumentov týkajúcich sa poskytnutia informácií a potrebných poučení).

Akad. Vkfm. Mag. Dr. Hans-Jörg Megymorez, LL.M, MBL
Vedúci právneho odboru, LVA24 Prozessfinanzierung GmbH

Back To Top