skip to Main Content
ПРАВНА ОСНОВА ЗА ОБРАТНА РЕГУЛАЦИЯ НА ЗАСТРАХОВКИ "ЖИВОТ"

С решение № C-209/12 от 19.12.2013 (делото Ендрес срещу “Алианц Животозастраховане” АД) Съдът на Европейския съюз постанови, че опороченото разяснение относно правото на отказ на притежателя на полицата от договора води до безсрочно право на отказ.

Решението на Съда на Европейския съюз обвързва всички съдилища на страните-членки. Така, в съответствие с решението на Съда на Европейския съюз, Върховният съд на Австрия в своето решение 7 Ob107/15h от 02.09.2015г. постанови, че поради неточно разяснение относно правото на отказ на притежателя на полицата, същият има право на неограничено право на отказ.

Германският федерален съд също  разясни, че дори и при вече прекратени (и по този начин вече приключили) договори, съществува право на отказ (IVZR76 / 11, IVZR52 / 12).

Преценката на основния въпрос, дали по смисъла на директивата на ЕС е налице неправилно, неточно и/или непълно разяснение относно правото на отказ, може да бъде извършена единствено въз основа на застрахователната документация и по-специално на застрахователната полица, заявлението, общите условия по застраховането, както и всяка допълнителна писмена информация, декларации и инструкции, предоставени на притежателя на полицата.

Обратната регулация поради погрешно или неправилно разяснение относно правото на отказ касае тези застрахователни договори, които са сключени между 1.01.2007г. и 31.12.2015г.

Въпреки че в България предстоят решенията на Върховния съд по подобни казуси, може да се приеме, че в съответствие с изискванията на Съда на Европейския съюз отказът в случай на погрешно или неправилно разяснение от страна на застрахователната компания за правото на отказ, може да донесе финансови ползи за притежателя на полицата, защото нерядко откупната стойност на застрахователните договори дори не достига сумата на внесените премии.

В светлината на съдебната практика на Съда на ЕС и задължението за гарантиране на ефективността на правото на Съюза (effet utile), националният законодател и националната съдебна практика трябва да гарантират, че нарушенията срещу правото на ЕС се наказват съгласно материалноправни и процесуални правила, които отговарят по вид и строгост на тези, които се прилагат при подобни нарушения срещу националното законодателство.

Освен това, на базата на различни искания от съдилищата на отделните държави-членки на ЕС, на притежателите на полици ще бъдат разяснени много интересни въпроси от практиката на Съда на Европейския съюз, което от своя страна може да има положителен ефект за застрахованите лица в България.

Адв. Красимир Сахаров

Софийска адвокатска колегия

Back To Top