skip to Main Content

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Тази Политика за поверителност на личните данни изяснява характера, обхвата и целта на обработването на лични данни (наричани по-долу „данни“) в нашия уебсайт и свързаните с това уеб сайтове, функции и съдържание.

Данни за администратора на личните данни

ЛВА24 България ЕООД („компанията“), със седалище и адрес на управление гр. Варна 9000, ул. „Цоньо Тодоров“ №2, ел. поща office@pariteti.bg, е администратор на лични данни и обработва Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.

Видове данни, които се обработват:

– Лични данни (напр. имена, адреси).

– Информация за връзка (напр. и-мейл, телефонни номера).

– Данни за съдържанието (напр. въвеждане на текст, снимки, видеоклипове).

– Данни за използването (напр. посетени сайтове, интерес към съдържанието, време за достъп).

– Мета / комуникационни данни (напр. информация за устройството, IP адреси).

Цели на обработването на лични данни

За да Ви предостави качествено обслужване ЛВА24 България ООД обработва информация, представляваща лични данни, за следните цели:

· Предоставяне на уебстраница, нейната структура и съдържание

· За извършване на фирмената дейност и за управление на взаимоотношенията си с клиентите.

· Проучване на клиентската удовлетвореност от Компанията, извършване на маркетингови и пазарни проучвания.

· Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.

· Управление на дейности, свързани с борба с измамите.

· Опазване сигурността на данни, информация, приложения, системи и мрежи.

· За изпълнение законовите задължения на прилагане на мерки за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Правни основания за обработваните лични данни

ЛВА24 България ООД обработва Вашите лични данни, съгласно чл. 6, б. “а“ от Регламент ЕС 2016/679, в случаите когато е необходимо изричното Ви, свободно изразено, конкретно и информирано съгласие за обработване на личните Ви данни. В случаите, когато такова съгласие е необходимо за обработка на личните Ви данни и Вие вземете информирано решение да не го предоставите, компанията може да не бъде в състояние да предостави съответния продукт/услуга, за който съгласието е било необходимо. Когато обработването на личните Ви данни за конкретна цел се основава на дадено съгласие, Вие можете да го оттеглите по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването преди неговото оттегляне.

ЛВА24 България ООД обработва Вашите лични данни, съгласно чл. 6, б. “б“ от Регламент ЕС 2016/679, когато обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на лицето за сключване на договор. В случаите, когато предприемете стъпки за сключването на договор с ЛВА24 България ООДАД и/или сключите договор с ЛВА24 България ООДАД, е необходимо да предоставите информация, представляваща лични данни, за да може компанията да предприеме стъпките за предоставяне на продукта или услугата, които желаете да Ви бъдат предоставени с договора. Непредоставянето на личните Ви данни ще доведе до невъзможност за администратора да осигури услугите, за които сте изявили желание, предприемайки стъпки преди сключване на договор.

Законово задължение

На основание чл. 6, б. “в“ от Регламент ЕС 2016/679 , компанията обработва лични данни, за да спазва законовите задълженията, предвидени за нея в качеството й на администратор в Закона за кредитните институции, Закона за потребителския кредит, Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители, Закона за платежните услуги и платежните системи, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона срещу финансирането на тероризма, Закона за задълженията и договорите, Гражданския процесуален кодекс, останалата приложима законова и подзаконова нормативна уредба, регламентираща дейността на Компанията, както и действащото в страната финансово, данъчно и счетоводно законодателство.

Категории получатели на лични данни

В съответствие с изискванията на Регламент ЕС 2016/679 („Регламента“) ЛВА24 България ООД има право да разкрива лични данни, които обработва, на следните категории получатели:

· Публични органи, институции и учреждения, одитори, в случаите когато компанията има законово задължение да предоставя данните. Лични данни могат да бъдат предоставени и с цел получаването на предварителна информация, необходима за сключването на договор и/или за неговото изпълнение.

· На трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на администратора, или на друго валидно правно основание.

· На подизпълнители на Компанията, които са обработващи лични данни. Обработващите лични данни извършват обработването съгласно сключен с Компанията договор/друг правен акт и съгласно инструкциите на администратора на Компанията използва само обработващи на лични данни, които предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

· На свързани с Компанията лица, при обработване на личните данни за целите на легитимните интереси на Sun Contracting, в случаите на изпълнение на групови политики; за подобряване качеството на клиентското обслужване.

· За извършване на справки и получаване на информация от държавни органи, институции, учреждения и регистри, за оценка на кредитоспособността Ви или за целите на получаване на друг вид предварителна информация, необходима за сключването на договор по искане на лицето.

· При сключване на договори, с които Компанията прехвърля (цедира) свои вземания по договори за кредит на трети лица, при спазване на изискванията на действащото в страната законодателство.

Предаване на личните данни на трета държава или международна организация

В случай, че възникне необходимост от предаване на обработвани от ЛВА24 България ООД лични данни на трети държави или международни организации, ще се спазват разпоредбите на Регламент ЕС 2016/679, включително при евентуално последващо предаване на личните данни от третата държава или международна организация на друга трета държава или организация.

Срок за съхранение на личните данни

ЛВА24 България ООД обработва Вашите лични данни за сроковете, установени в действащото в страната законодателство и от регулаторните надзорни органи. След изтичане на законово/регулаторно установените срокове, Компанията ще изтрие Вашите лични данни. Лични данни, за които липсва изрично законово/надзорно задължение за съхранение, ще бъдат изтривани след постигане на целите, за които личните данни са събрани и се обработват.

Упражняване на права по Регламент ЕС 2016/679

В допълнение на предоставената информация, ЛВА24 България ООД Ви предоставя и следната информация относно правата, които имате като субекти на лични данни и които може да упражните при спазване на условията, посочени в Регламент ЕС 2016/679:

Достъп
Право да искате от администратора достъп до обработваните лични данни, свързани с Вас, съгласно чл. 15 от Регламента.

Коригиране
Право да искате коригиране на обработваните лични данни, свързани с Вас, съгласно чл. 16 от Регламента.

Изтриване

Право да искате изтриване на личните Ви данни, съгласно чл. 17 от Регламента, в случаите, когато:

· Няма законово или договорно основание за обработването им

· Когато личните данни не са необходими повече за целите, за които са били събрани или обработвани

· При оттегляне на изричното съгласие, в случаите, когато лични данни се обработват само на основание изрично дадено съгласие на субект

· В други случаи, предвидени в Регламент ЕС 2016/679.

Ограничаване
Право да искате ограничаване на обработването, съгласно чл. 18 от Регламента.

Възражение
Право на възражение срещу обработването на лични данни, съгласно чл. 21 от Регламента в случаите, когато обработването е основано на легитимните интереси, включително профилиране или когато се обработват данни за целите на директния маркетинг, включващо профилиране.

Преносимост
Право на преносимост на личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили на администратора, при условията на чл. 20 от Регламента.

Оттегляне на съгласие
Право да оттеглите свободно изразеното си, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обработване на личните Ви данни. При оттегляне на съгласието Ви информираме, че не се засяга законосъобразността на обработването на данните преди съгласието да бъде оттеглено.

Жалба
Правото на жалба до Комисията за защита на личните данни.

Подаване на искания

Тъй като се стремим непрекъснато да подобряваме Вашето обслужване, за повече прозрачност и информираност, Ви предоставяме възможност за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679 по електронен път на нашия и-мейл адрес или формулар за обратна връзка в уебсайта.

Потребителската информация може да се съхранява в Система за управление на взаимоотношенията с клиенти CMR System или друга подобна система за обработване на заявки. Ние изтриваме запитванията, ако вече не са необходимми, а необходимостта проверяваме на всеки две години.

Получаване на отговор на искане

При подаване на искането си Ви препоръчваме да посочите конкретно и по какъв начин бихте искали да получите отговора на Вашето искане:

· По електронен път – чрез електронна поща или

· На постоянния Ви адрес или друг на посочен от Вас адрес за кореспонденция.

Действащ надзорен орган
Действащият в страната надзорен орган по въпросите на личните данни, към когото може да се обърнете при спор или несъгласие относно обработването на личните Ви данни, е Комисията за защита на личните данни. Физическите лица могат да упражнят правото си на жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни.

Комисия за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

Телефон: 02/91-53-518 Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: vwvw.cpdp.bg

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Авторско право

Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторското право на ЛВА24 България ООД с всички запазени права и законни последици. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или раздели при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от ЗАПСП. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да модифицирате, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел този сайт без предварително изрично писмено разрешение на Sun Contracting.

Връзки с други сайтове

ЛВА24 България ООД не носи отговорност за информация (в т.ч. за нейната пълнота), съдържаща се в сайтове, към които настоящият уебсайт има хипервръзки/препратки.

Отговорност

ЛВА24 България ООД поддържа актуална информацията на сайта, което не изключва възможността понякога да възникват обективни пропуски. ЛВА24 България ООД не носи никаква отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа ви или използването на този сайт.

Цялата информация на сайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи.

ЛВА24 България ООД не носи отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията.

Ползването на данните и информацията, съдържаща се в сайта е по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на ползвателя при спазване ограниченията в полза на титуляра на авторското право. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта.

ЛВА24 България ООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до тази сайт.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Гаранция за неприкосновеност на информацията, предоставяна от потребителите онлайн

ЛВА24 България ООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени формуляри или електронна кореспонденция. Вашата сигурност е от първостепенна важност за нас.

ЛВА24 България ООД Ви напомня да бъдете внимателни при използването на вашите лични данни в интернет. Не предоставяйте персонална информация в сайтове, в чиято автентичност не сте уверени.

Компанията, с цел осигуряване на възможно най-добра защита срещу случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване, използва необходимите технологични и организационни мерки, отговарящи на изискванията на законодателството в Република България.

Личната информация, която лицата предоставят на ЛВА24 България ООД при подаване на искане за предоставяне на продукт или услуга, се използва с цел анализиране на това дали те отговарят на условията за предоставяне на този продукт или услуга, както и за обратна връзка при подаден сигнал/впечатление/обратна връзка. Данните могат да бъдат използвани от компанията, в случай че ЛВА24 България ООД желае да се свърже с лицата във връзка с подаденото искане за продукт/ услуга или при подаден сигнал/впечатление/обратна връзка .

С оглед възможността заявителите да предоставят неистинска и/или невярна информация ЛВА24 България ООД осъществява детайлно проучване на информацията, която постъпва чрез исканията, с цел предотвратяване на незаконосъобразното й обработване. В случай, че в хода на проучването бъдат установени данни, които пораждат обосновани съмнения за извършено правонарушение, компанията сигнализира компетентните органи.

ЛВА24 България ООД не гарантира достоверността на личните данни, попълнени чрез сайта. Истинността на данните е отговорност на лицето, което ги е попълнило. В случай че бъде установено, с или без съдействието на компетентните органи, че данни за трето лице са попълнени от заявителя в искането или в подаден сигнал/впечатление/обратна връзка, и тези данни са предоставени без съгласието и/или знанието на техния титуляр или по друг незаконосъобразен начин, ЛВА24 България ООД ще положи необходимите усилия да предотврати нарушаването на правата и законните интереси на титуляря на данните, доколкото това е възможно, както и да извърши необходимите за целта уведомления, съгласно действащото законодателство.

Какво представлява „бисквитката“?
Бисквитката („cookie“) е малък файл, съдържащ ограничен набор от текстова информация, която даден уеб сайт прехвърля от уеб браузъра на твърдия диск на вашето устройство временно, докато трае посещението Ви, или за по-дълъг период, в зависимост от вида бисквитка.

Функцията на бисквитките е да ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запазят определена информация, свързана с вашите предпочитания и се използват от повечето сайтове, за да улеснят вашето сърфиране.

Всяка бисквитка е уникална за вашия браузър и съдържа анонимна информация. Обикновено съдържанието включва наименованието на домейна, от която идва, „продължителността на живот“ на бисквитката и стойност, обикновено под формата на произволно генериран номер.

Видове бисквитки и тяхното предназначение
Сайтът на ЛВА24 България ООД използва следните видове бисквитки според тяхното предназначение:

Необходими бисквитки
Представляват бисквитки, подпомагащи основни технически аспекти на сайта, без които той не би функционирал по полезен начин. Такива са бисквитките за идентифициране на сесията на текущия потребител и контрола и защитата на сигурността на връзката.

Допълнителни бисквитки за сигурност и идентифициране се употребяват за улесняване и защита на потребителите при влизане на потребителите в техните профили. Целта им е да разпознаят потребителя в рамките на конкретната сесия и да гарантират, че информацията, която потребителят въвежда, се вижда единствено от него. Бисквитките за сигурност и идентифициране се изтриват автоматично след прекратяване на сесията на вашия браузър и ли се пазят за ограничено време с цел осигуряване на безпрепятствена работа със сайта. Важно е да се отбележи, че тези, както и останалите видове бисквитки на сайта, не съхраняват въведените лични данни.

Посещаемост на сайта
Посредством тези бисквитки се събира статистическа информация относно трафика на сайта, включваща броя посещения, времето за престой, популярността на отделните страници, последователността на разглеждане, повторните посещения и момента на излизане от сайта. Това ни позволява да проследим успеваемостта на нашите продукти и кампании, както и ефективността на представянето им на сайта. Анализирайки данните, достигаме до решения за подобряване на продуктовото ни портфолио и потребителското преживяване на сайта.

Предпочитани настройки
Тук спадат бисквитките за запазване на информация относно избор на езикова версия, местоположение и настройки на дисплея според вида на устройството, от което достъпвате уеб сайта. Целта е да не се налага отново избирате настройки, които вече сте потвърдили или отхвърлили при предишно посещение на сайта или в текущата сесия, като така се осигурява максимално удобство при посещение на сайта.

Потребителско поведение
Тази категория бисквитки съхранява информация за направените от Вас решения като потребител. Те включват запазване на стойности при попълване на анкети и история на вашите предпочитания и заявки спрямо предлаганите от нас продукти и услуги. Така се избягва необходимостта от повторно въвеждане на данни и селекции с цел ваше улеснение.

Маркетинг и реклама
Тези бисквитки правят възможно персонализирането на рекламните послания на сайта, както и измерването ефективността на рекламите и промоционалните кампании. Те често се поставят от външни рекламни мрежи при предварително утвърдени условия. Рекламните бисквитки служат за съобразяването на реклами и маркетингови кампании с вашите предпочитания. Те спомагат за това, да виждате само послания, които наистина ви интересуват, както и да не попадате на една и съща реклама всеки път, когато посетите сайта ни.

Деактивиране на бисквитки
Ако не желаете да приемате бисквитки, можете да ги деактивирате от настройките на използвания от вас браузър. За повече информация, посетете официалния сайт на производителя на вашия браузер.

Имайте предвид, че деактивирането на „бисквитките” може да доведе до нарушения във функционалността на сайта.

Хостинг

Използваните от нас хостинг услуги са за предоставяне на инфраструктурни и платформени услуги, изчислителни възможности, услуги за съхранение и бази данни, услуги за сигурност и техническо обслужване, които използваме за осъществяването на тази онлайн услуга.

Тук ние или нашият доставчик на хостинг обработваме данните от инвентаризацията, данните за контакти, данните за съдържанието, данните от договора, данните за употреба, мета и комуникационните данни на клиентите, заинтересованите страни и посетителите на този уебсайт въз основа на законните ни интереси за ефикасно и сигурно предоставяне на тази онлайн оферта.

Събиране на данни за достъп и дневници

Ние, или нашият доставчик на хостинг услуги, събираме въз основа на нашите законни интереси данни за всеки достъп до сървъра, на който се намира тази услуга (т.нар. сървърни лог файлове). Данните за достъп включват името на извлечената уеб страница, файла, датата и часа на извличане, количеството прехвърлени данни, съобщението за успешното изтегляне, типа и версията на браузъра, операционната система на потребителя, URL адреса на препращащия (преди посещаваната страница), IP адреса и заявяващия доставчик ,

Информацията за регистрационния файл се съхранява за целите на сигурността (например за разследване на злоумишлени или измамни дейности) за максимум 7 дни и след това се изтрива. Данните, чието по-нататъшно запазване е необходимо за доказателствени цели, се освобождават от анулирането до окончателното изясняване на инцидента.

Newsletter / информационен бюлетин

С настоящата информация ние Ви информираме за съдържанието на нашия информационен бюлетин, както и за процедурите по регистрация, изпращане и статистическа оценка, както и Вашето право на възражение. Абонирайки се за бюлетина, Вие се съгласявате с описаните процедури.

Съдържание на информационния бюлетин: Ние изпращаме бюлетини, електронни съобщения и други електронни известия с рекламна информация (наричан по-долу „бюлетин“) само със съгласието на получателя или със законно разрешение. Доколкото съдържанието на бюлетина е конкретно описано, те са авторитетни за съгласието на потребителите. Между другото, нашите бюлетини съдържат информация за нашите продукти и съпътстваща информация (напр. Указания за безопасност), оферти, промоции и нашата компания.

Двойно включване и регистриране: Регистрацията за нашия бюлетин се извършва по така наречената процедура за двойно включване. След регистрацията ще получите имейл с молба да потвърдите регистрацията си. Това потвърждение е необходимо, така че никой да не може да се регистрира с външни имейл адреси. Регистрацията за бюлетина ще бъде записана, за да се докаже процесът на регистрация съгласно законовите изисквания. Това включва съхранението на данните за вход и времето за потвърждение, както и IP адреса. По същия начин промените в данните, съхранявани от доставчика на услуги за доставка, ще бъдат записани.

За да се абонирате за бюлетина, е достатъчно да предоставите своя имейл адрес. По желание ви молим да дадете име в бюлетина за личен адрес. Изпращането на бюлетина и свързаното с него измерване на резултатите се основава на съгласието на получателя.

Записването на регистрационния процес се основава на нашите законни интереси в за използването на удобна за потребителя и сигурна система от бюлетини, която служи както за нашите бизнес интереси, така и за очакванията на потребителите.

Прекратяване / отмяна – можете да прекратите получаването на нашия бюлетин по всяко време, т.е. да отмените вашето съгласие. В края на всеки бюлетин можете да намерите връзка за анулиране на бюлетина. Можем да запазим изпратените имейл адреси до три години въз основа на законните ни интереси, преди да ги изтрием, за да предоставим предварително съгласие. Обработката на тези данни е ограничена до целта на евентуална защита срещу искове. Индивидуално искане за анулиране е възможно по всяко време, при условие че едновременно с това се потвърждава и предишното наличие на съгласие.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Използвани термини

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано ( „субект на данните“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано е лице, което може да бъде индентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор (например „бисквитка“) или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, умствената, психическата, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице.

Приложимо законодателство означава законодателството на Европейския съюз и на Република България, което е относимо към защитата на личните данни.

Обработване означава всеки процес, извършен с или без помощта на автоматизирани методи или всеки подобен процес, свързан с лични данни. Терминът има широко значение и включва практически всяка обработка на данни.

Псевдонимизация означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде индентифицирано.

Профилиране означава всякаква форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на такива лични данни за оценка на определени лични аспекти, свързани с физическо лице и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местонахождение или движение.

Процесор означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който обработва лични данни от името на администратора.

„Регламент (ЕС) 2016/679“ означава Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), обнародван в Официален вестник на Европейския съюз на 4 май 2016 г.

Back To Top